Kilka słów o

Katalog odpadów

Decyzje potwierdzające zgodność naszej działalności gospodarczej z przepisami prawa ochrony środowiska zezwalają nam na zbieranie następujących rodzajów odpadów.

Kod odpadu Rodzaje odpadów
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i przemysłu gumy
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 19* Zawiesiny wodne farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki
08 02 01 Odpady proszków powlekających
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające odczynniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 15* Odpady ciekłe kleju i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 07* Alkalia trawiące
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19)
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 03 Zużyte opony
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne ( przeterminowane odczynniki chemiczne)
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontu
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 80 Odpadowa papa
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 do 17 09 03
Odpady medyczne i weterynaryjne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13