Kilka słów o

Naszej ofercie

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

Wykonujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami. W ramach obsługi wykonujemy pracę na terenie danego zakładu, przedsiębiorstwa w zakresie sprzątania terenu zakładu z odpadów przemysłowych, przygotowania odpadów do transportu, wytworzenia odpadu i nadania odpowiedniego kodu, transportu odpadów do instalacji końcowego zagospodarowania odpadu, wykonujemy prace w zakresie demontażu i czyszczenia instalacji przemysłowych. Realizujemy tym samym w Państwa imieniu obowiązki spoczywające na wytwórcy odpadów. Przejmujemy odpowiedzialność zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21).

 

Wykonujemy prace demontażowe materiałów niebezpiecznych zawierających azbest - są to płyty azbestowe - tzw. eternit - czyli każda płyta włóknowo - cementowa zawierająca od 11 do 13 % azbestu. Demontujemy, znakujemy i transportujemy do instalacji ostatecznego zagospodarowania odpady niebezpieczne oraz inne materiały wytworzone w trakcie prac demontażowych - odpadowa papa, materiały izolacyjne , odpady betonu , gruz betonowy z rozbiórek i remontów.

 

Wykonujemy działalność w zakresie odbioru, transportu i końcowego zagospodarowania  odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na zlecenie:

⇒ instytucji państwowych i samorządowych - likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów, odbiór porzuconych opon, prace interwencyjne.

⇒ przedsiębiorstw i zakładów pracy - odbieramy odpady przemysłowe niezależnie od tonażu , reagujemy niezależnie czy klient zgłosi odbiór odpadów w ilości kilku kilogramów czy też kilku ton, przy stałej współpracy podstawiamy bezpłatnie klientom na teren przedsiębiorstwa czy zakładu kontenery lub pojemniki DPPL, reagujemy niezwłocznie na każdy sygnał od klienta dotyczący potrzeby/terminu odbioru odpadu.     

osób fizycznych zgłaszających potrzebę pozbycia się odpadów z posesji powstałych w wyniku budowy, remontów - udostępniamy bezpłatnie worki typu Big-Bag

 

Spółka realizuje działalność zatrudniając wykwalifikowanych i profesjonalnie przygotowanych pracowników oraz dysponuje środkami technicznymi i transportowymi gwarantującymi bezpieczną sprawną i zgodną z przepisami prawa obsługę w zakresie świadczonych usług.  

Z nami zapominacie Państwo o problemie odpadów.