Obowiązki doradcy ADR

Doradca ADRZgodnie z 1.8.3.3 umowy europejskiej ADR głównym zadaniem doradcy DGSA jest dążenie poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działałności przedsiębiorstwa do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.
Obowiązki Doradcy ds Bezpieczeństwa DGSA
(Dangerous Goods Safety Advisor)

W odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa doradca ma w szczególności następujące obowiązki:
 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczacymi przewozu towarów niebezpiecznych,
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działałności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa przedsiębiorstwa, odpowiednich władz lokalnych.
Ponadto obowiązki doradcy obejmują śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa:
 • procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczacycmi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych, śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
 • praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu,
 • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, w tym szkolenia dotyczącego zmian w przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej,
 • wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów,
 • uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów,
 • sprawdzania czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje,
 • stosowania środków mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom,
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzaniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku,
 • istnienie planu ochrony przy towarach niebezpiecznych dużego ryzyka.

Usługi Doradcy DGSA świadczymy w systemie
 • stałej umowy doradczej,
 • jednorazowej pomocy doradczej.
Niewątpliwe uważamy, że współpraca w ramach stałej umowy jest obopólną korzyścią. Jest gwarancją poznania specyfiki danego przedsiębiorstwa. Daje nam to bogaty materiał do opracowania założeń do ułatwienia prowadzenia działalności przedsiębiorstwa zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy a zarazem ekonomiczny sposób. W zależności od wielkości postawionych zadań przed Doradcą DGSA cena za usługę kształtuje się w przedziale od 150 do 300 zł netto miesięcznie. W tej cenie gwarantujemy Państwu realizację:
 • oceny zgodności realizacji przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami ustawy ADR,
 • szkoleń wewnętrznych dla pracowników przedsiębiorstwa z częstotliwością odzwierciedlającą zmiany w przepisach,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działałności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych celem przedłożenia wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego,
 • przygotowanie sprawozdań powypadkowych,
 • przygotowanie planu ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.
W przypadku jednorazowej pomocy koszt usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu zadań powierzonych Dorady DGSA.
EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. +48 32 673 21 50, fax +48 32 673 21 50
e-mail:biuro@eko-gwajm.com.pl http://www.eko-gwajm.com.pl