Posiadane decyzje administracyjne

Na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony rodowiska przedsibiorstwa dziaajce w brany odpadowej zostay zobligowane do aktualizacji decyzji w oparciu o ktr obecnie dziaaj.

Niniejszym pragniemy poinformowa, e w przypadku naszej firmy ten dugotrway proces dostosowywania do zmian ustawowych dobieg koca i uzyskalimy decyzj pozwalajc nam na dalsz legaln dziaalno, a Pastwu na zgodne z prawem przekazywanie odpadw z przekazaniem odpowiedzialnoci za nie.

Jednak, z uwagi na wprowadzone przepisami ustawowymi wymagania przeciwpoarowe dla miejsc magazynowania odpadw oraz wymogi odnonie tzw. zabezpieczenia roszcze, zostalimy zmuszeni do ograniczenia rodzajw przyjmowanych odpadw. Obecnie prowadzimy dziaalno na podstawie:

  • prawomocnej decyzji Starosty Zawierciakiego ROII.6233.1.2020.EDG z 18 wrzenia 2020r. w zakresie zbierania odpadw ( ... do pobrania ... )

Posiadamy rwnie decyzj na przetwarzanie odpadw (kod odpadu: 07 02 13)
Doradca ADRwiadczymy usugi w zakresie doradztwa dotyczcego bezpieczestwa w transporcie towarw niebezpiecznych na podstawie wiadectwa Doradcy ADR.

Nasi Doradcy DGSA wymienieni s na licie Doradcw Transportowego Dozoru Technicznego.EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Ko¶ciuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 32 150, 32 67 34 133, fax: 32 67 32 150
e-mail:biuro@eko-gwajm.pl http://