Finansowanie demontażu materiałów cementowo-azbestowych

W 1997 r. w Polsce wprowadzono zakaz używania azbestu i wyrobów go zawierających (ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Zapobiegło to dalszemu stosowaniu tego materiału, który obecnie traktowany jest jako odpad niebezpieczny.

Finansowanie usuwania azbestu może być realizowane z wykorzystaniem:
  • środków własnych właścicieli obiektów budowlanych,
  • środków własnych inwestorów prywatnych,
  • środków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki,
  • środków funduszy ochrony środowiska,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił kolejny program priorytetowy na lata 2014-2018, SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Alokacja środków jest przewidziana w 2015r, wydatkowanie środków do 2017r.

Śląski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
telefon: (32) 60-32-200, (32) 60-32-300
fax: (32) 251-04-06
adres: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
www: http://www.wfosigw.katowice.pl
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl,

Środki na finansowanie usuwania azbestu można również pozyskać ze źródeł komercyjnych. Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu m.in tego typu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Kredyty we współpracy z WFOŚIGW (Bank Ochrony Środowiska S.A)

Poniżej przedstawiono również szereg linków do artykułów poruszających kwestie dofinansowania demontażu azbestu:
EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. +48 32 673 21 50, fax +48 32 673 21 50
e-mail:biuro@eko-gwajm.pl http://www.eko-gwajm.pl